Servei d’atenció social

Servei d’atenció social

El Centre de Dia Terapèutic de l’AFAM de Mataró experimenta l’Art de la Cianotípia en malalts d’Alzheimer i altres demències

Des de CEAFA (Confedera- ció Espanyola d’Associaci- ons de Familiars d’Alzhei- mer) i el departament de Psicologia Social de la Universitat de Salamanca s’han dut a terme una sèrie d’intervencions d’educació artística adaptades a per- sones amb demència. Conjuntament amb el Cen- tre de Referència Estatal d’Alzheimer (http://www. crealzheimer.es) es va engegar un estudi amb la finalitat de fer un seguiment científic d’aquestes inter- vencions.

La tècnica artística que es va fer servir és la Cianotípia. La Cianotípia és un pro- cediment fotogràfic molt antic (1842). El nom prové del característic color blau que produeix el procés (Cian ve del grec Cyanos que és blau fosc). El mèto- de de treball és molt senzilli consisteix en aplicar una emulsió fotosensible sobre un suport (pot ser un paper blanc, una fusta, una pedra llisa, etc.), que es torna- rà blau quan l’introduïm a l’aigua desprès d’haver estat exposat al sol durant uns minuts.

La imatge la podem ob- tenir mitjançant objectes, plantes, materials opacs, transparents o translúcids com poden ser els nega- tius fotogràfics.

Un cop resolta la primera fase de l’estudi, que es va fer amb usuaris del centre de dia del propi CRE, es va valorar que els resultats havien estat positius, però que la mostra era mas- sa petita com per poder extreure’n uns resultats prou concloents. És a par- tir d’aquest moment que contacten amb CEAFA per plantejar la incorporació a l’estudi d’altres centres d’arreu de l’Estat.

Així doncs els dies 19 i 20 de juny de 2015 ens vam trobar a Salamanca repre- sentants de 14 comuni- tats autònomes diferents amb la finalitat d’obtenir la formació necessària per poder dur a terme aquesta tècnica artística-terapèutica.

L’Associació de Familiars d’Alzheimer del Maresme va ser l’associació escolli- da per representar Catalunya.

Des de principis de juliol i fins a finals d’octubre, es duran a terme entre 20 i 24 sessions al Centre de Dia terapèutic, especialit- zat en atenció a persones amb malaltia d’Alzheimer i altres demències, ubicat a Mataró. Aquestes sessions estaran dirigides pel treballador social del centre i hi parti- ciparan 6 usuaris habituals escollits, que es troben en fase inicial o moderada de la malaltia.

La finalitat de l’estudi és poder recollir, seguint un 1995 2015 avançant junts model preestablert, tota una sèrie d’indicadors de benestar psicosocial, que seran comuns als 14 cen- tres on s’introduirà aquesta tècnica.

Un cop concloguin els ta- llers, aquestes dades es faran arribar a la Universitat de Salamanca, la qual publicarà el resultat de l’estudi.

Aquests resultats els po- dran trobar penjats a la nostra web (www.afama- resme.org) un cop ens els facin arribar. I, si és valorés com una tècnica terapèu- ticament adequada, s’inclouria dintre de la progra- mació habitual del nostre centre.

Deixa el teu comentari

El teu correu electrònic no será publicat